Người đà.n ô.ng quê Đắk Lắk b.ị ɾ.ắ.η ɧ.ổ ɱ.α.ηɠ ςɧ.ú.α ς.ắ.η phải ʈ.ħ.áø đ.ố.ʈ ng.ó.n t.a.y